1398/03/01
فرآیندصدور پروانه بهره برداری از منابع آبهای سطحی(بخش کشاورزی)

ردیف

مراحل انجام کار

مدارک مورد نیاز

نام واحد

فرم

مدت (روز)

هزینه

 

1

ارائه درخواست و تشکیل پرونده

1- ارائه معرفی نامه ازمدیریت جهادکشاورزی شهرستان ، 2- تکمیل فرم درخواست ، 3- ارائه اصل سندمالکیت(به نام متقاضی)صرفاً جهت تطبیق اسناد، 4- ارائه تصویر برابر اصل اسناد مالکیت(به نام متقاضی) ، 5- ارائه وکالت نامه ثبتی(درصورت داشتن شریک) ، 6- ارائه شراکت نامه ثبتی ، 7- ارائه مدارک شناسایی شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی(تصویر برابراصل)

1- مدیریت جهادکشاورزی شهرستان

2- امورآب منطقه

3- دادگستری شهرستان

4- دفاتر اسناد رسمی

شماره یک

شماره دو

1

 

 

2

انجام استعلامات توسط امور آب منطقه

استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  و ...

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6

شماره 8

 

 

 

3

کارشناسایی و بازدید میدانی از  اراضی متقاضی  

-

امورآب منطقه

شماره 7

3

 

4

طرح پرونده درکمیته های  مدیریت منابع آب و ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی

-

1- دبیرخانه کمیته های  مدیریت منابع آب 2- امور آب منطقه

شماره 9

شماره 10

16

 

6

صدورموافقت اصولی برای متقاضیاني که درخواست زمین از ادارات منابع طبیعی می نمایند

موافقت کمیته مدیریت منابع آب یاتخصیص آب به اراضی متقاضی

ستاد معاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب

شماره13

1

 

7

صدورگواهی تخصیص

ارائه اسناداجاره نامه برای متقاضیاني که دارای اسناد واگذاری از طرف اداره کل منابع طبیعی می باشند ولی درصورتی که متقاضیان دارای سند مالکیت بوده پس از ابلاغ مصوبه کمیته گواهی تخصیص صادر می شود

ستادمعاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب

شماره 14

1

 

8

برداشت مشخصات منصوبات

ارائه درخواست متقاضی پس ازنصب منصوبات برداشت آب

امور آب منطقه

شماره 15

3

 

9

صدور پروانه بهره برداری

----

ستادمعاونت حفاظت وبهره برداری از منابع آب

شماره 16

1

 

 


  

فرم‌ها