1398/03/01
فرآیندصدور پروانه بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی - بخش کشاورزی
  
ردیف
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز
نام واحد
  فرم       
مدت(روز)
هزینه
1
ارائه درخواست و تشکیل پرونده
1- اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره 1 و تعهدنامه ها ،ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)
1- مدیریت جهادکشاورزی شهرستان
2- امورآب منطقه
3- دفاتر اسناد رسمی

شماره 1

 
 
 
 
2
 
 
2
انجام استعلامات توسط امور آب منطقه
استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  و ...
 
ـــ
 
3
طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب
-ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی
1- دبیرخانه کمیته های مدیریت منابع 2- امورآب منطقه
7
 
4
کارشناسایی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی
اخذ هزینه کارشناسی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی ، انجام کارشناسی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه
1- امور آب منطقه
3
 
5
طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (حفر)  وصدورموافقت نامه انعقاد قراردادحفاری
بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر
ستاد معاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب ، امور آب منطقه
 
8
 
7
صدور پروانه حفر
صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی
ستادمعاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب
2
 
8
نظارت بر عملیلت حفاری و پمپاژ
نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم
امور آب منطقه
 
3
 
9
طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری )
بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری )
ستاد معاونت حفاظت و بهره برداری
1
 
9
صدور گواهی نصب منصوبات چاه و صدور پروانه بهره برداری
صدرو مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه
ستادمعاونت حفاظت وبهره برداری از منابع آب ، امور آب منطقه

شماره18

شماره19

شماره20

2
 

 فرم ها