1398/03/01
تغيير پروانه بهره برداري از منابع آبهاي سطحي-كشاورزي

 

ردیف
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز
نام واحد
فرم
مدت (روز)
هزینه
 
1
ارائه درخواست و تشکیل پرونده
 
1- تقاضای تغییر نام پروانه بهره برداری
2 - تصویر برابر اصل شده سند مالکیت اراضی
1- دفاتر اسناد رسمی
2- امور آب منطقه
 
1
 
 
2
بررسی فنی و انجام استعلامات توسط امور آب منطقه
استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی
1- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ،
2- امور آب منطقه ،
3- سایر ادارات مورد نیاز
1
 
3
ارایه کلیه تعهدات لازم توسط متقاضی   
ــــــــ
1- دفاتر اسناد رسمی
2- امور آب منطقه
ــ
 
4
اخذ اصل پروانه بهره برداری
اصل پروانه بهره برداری صادره از قبلی
 امور آب منطقه
 
ــ
 
5
ارسال پرونده به ستاد معاونت و حفاظت و بهره برداری از منابع آب جهت بررسی پرونده و صدور پروانه بهره برداری جدید
ــــــــ
ستاد معاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب
3
 


فرم ها