1398/03/01
 
ارائه راهنمايي هاي لازم به شركتها و مؤسسات جهت تنظيم درخواست وقت ملاقات با مديرعامل  
 

 


گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ مديريت حوزه مديرعامل و هيأت مديره

مسئول

سركهكي افشين

متصديان مربوطه

ميرالي جهانبخش

طبقه و شماره اتاق

طبقه 5 ـ اتاق شماره 505

مدارك لازم

ـ شماره و تاريخ نامه قبلي ( درصورت داشتن )

ـ رزومه شركت 

مدت زمان لازم به روز

سه روز

print